1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Fenix Design Kft. (7400 Kaposvár, Zöldfa utca 47.)

2. A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban csak magyarországi 18 éven felüli természetes személy vehet részt.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói.

3. A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Szervező hivatalos weboldalán www.studiofenix.hu oldalon hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték 2020.12.06. 10.00 órától 2020.12.18. 22 óráig tart.

3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a Játék időtartama alatt ellátogat a Szervező weboldalára, megpörgeti a szerencsejátékot, és megadja e-mail címét. A Játékosok hozzájárulnak, hogy a Játék végét követő sorsoláshoz email elérhetőségüket eltároljuk.

4. A sorsolás időpontja: 2020.12.20. 10.00 óra. Amennyiben a Játékosok értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 3 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt futárszolgálat által kapja kézhez.

5. A Játék kezdőnapja: 2020.12.06. 10.00. A Játék zárónapja: 2020.12.18. 22.00 óra.

6. Nyeremény: 

6.1. A Szervező által meghirdetett játék keretében a nyeremény az alábbi:

  • 1 db lány vagy fiú pulóver, melyet a nyertes választ ki a weboldalon elérhető kislány, kisfiú pulóverek közül,

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4. A nyeremény értéke

  • 1 db lány vagy fiú pulóver – 7900 Ft és 11.900 Ft között

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak.

6.5. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Szervező hivatalos Facebook oldalán: https://www.facebook.com/www.studiofenix.hu . A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 3 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

6.6. Amennyiben egy Játékos egy nap több képet tölt fel, azzal nem növeli a nyeremények sorsolásában való részvételének esélyét.

7. Moderálás: A szervező fenntartja a jogot, hogy minden, a Játékos által közzé tett komment, vagy egyéb tartalom (továbbiakban: Felhasználói tartalom) közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a Játékost kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező kizárja felelősségét a bármely Szervező Facebook oldalán közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

8. A nyeremény átvételének feltételei: 

8.1.A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt kizárólag a nyertesnek, illetve annak közeli hozzátartozójának adja át. A játékban részt vevők beleegyeznek abba, hogy a Szervező Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a nyertes nevét. A Nyertes köteles a Szervezővel a nyeremény átadásának lebonyolításával kapcsolatban együttműködni.

8.2. A Nyertes a Szervező számára elektronikus formában elküldi postai adatait, melyre azért van szükség, hogy a nyereményt postai és/vagy egyéb módon (futárcég) által a Szervező a Nyertes számára eljuttassa.

8.3. Amennyiben a Nyertes a nyereményt nem vesz át kétszeri próbálkozásra sem, akkor Szervező új Nyertest sorsol.

8.4. A Szervező a Nyerteseket e-mailben értesíti a sorsolást követő munkanapon, azaz 2020.12.17-én.

9. Szervező jogai: A Szervezőt a nyeremény átadásán és adóvonzatának megtérítésén kívül további kötelezettség a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, a játék esetleges hibáiból vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget. Nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a játék időtartama alatt Szervező weboldala időszakosan nem érhető el. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Részvételi Szabályzat megváltoztatását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a hivatalos Facebook oldalán. A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Részvételi Szabályzat megszegése esetén a játékos részvétele érvénytelen.

10. Adatkezelés. Azáltal, hogy a játékos a Játékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Játékban részt vettek által beküldött rajzok, illetve a Játékos és a Nyertes személyes adatai (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat Szervező minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa. Ez a hozzájárulás nem terjed ki arra, hogy a Szervező ezeket az adatokat hasznosítás céljából harmadik félnek kiadja. A Szervező jelen Részvételi Szabályzatnak, valamint a hatályos, adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait. A Fenix Design Kft. (7400 Kaposvár, Zöldfa utca 47.) („Adatkezelő”) a Játékos jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatait a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból a Játékos önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Játékban történő részvétellel a Játékos kifejezetten hozzájárul a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. A Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

11. A kezelt személyes adatok köre. Az Adatkezelő a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a Játékos a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám, továbbiakban: Személyes Adat)

12. Az adatkezelés célja. Az adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása, valamint marketing tevékenység céljából kezelni. A Játékosok a játékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a játékosok és nyertesek Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait (pl., név, cím, telefonszám, e-mail cím, stb.) a jelen Játék lebonyolítása és a Szervező marketingtevékenysége céljára és a Játékost személyesen, postán vagy hírközlési eszközök útján közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeresse. A Játékos Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező ismételten, illetve folyamatosan kapcsolatot tartson vele piackutatás céljából. Az adatszolgáltatás jogalapja a Játékban történő részvétellel adott hozzájárulás, az adatkezelésről a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet. Az adatok kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a résztvevőket a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. Adatkezelő, adatfeldolgozó. Az Adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kezelni. A Játékos Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Fenix Design Kft. (7400 Kaposvár, Zöldfa utca 47.) végzi.

13. Adatkezelés időtartama. Az Adatkezelő a Játékos Személyes Adatait a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni. Adatbiztonság Az Adatkezelő biztosítja a Játékos Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a Játékos Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

14. Hozzájárulás visszavonása. Az Adatkezelő tájékoztatja a Játékost, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján (info@studiofenix.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben Fenix Design Kft. (7400 Kaposvár, Zöldfa utca 47.).

15. A Részvételi Szabályzat Játékos általi elfogadása. A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

16. Záró rendelkezések. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen Részvételi Szabályzatnak megfelelően használható fel. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére. A Játékos által megadott információk csak a jelen Szabályzatban leírtak céljára lesznek felhasználva. Amennyiben a jelen Részvételi szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Részvételi szabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.

17. Információkérés. A játékkal kapcsolatos információkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban írjon az info@studiofenix.hu  címre.

Kaposvár, 2020.12.06.

Szervező